Thứ năm ngày 17 tháng 5 năm 2012, lúc 08:50

Hỡi con nhỏ bé yêu dấu của Mẹ, con cái Thiên Chúa có thể bảo vệ được đức tin, lòng can đảm và sự an toàn của họ trong bất kỳ cuộc chiến nào nếu họ tiếp tục cầu nguyện với Chiến Dịch Cầu Nguyện số 33: Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống.

Đây là một trong những sự che chở cuối cùng và mạnh mẽ nhất của Ấn Tín Bảo Vệ trong số các lời cầu nguyện mà Thiên Đàng ban cho nhân loại.

Ấn Tín giúp các con đứng vững trước bất kỳ cuộc bách hại nào trong tương lai, đặc biệt trong thời buổi của sự thống trị và chiến tranh.

Ấn Tín này đã được báo trước trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan và Ấn Tín mang nhiều quyền năng của Thiên Chúa.

Các con phải trân trọng giữ gìn và sử dụng Ấn Tín để bảo vệ không chỉ riêng bản thân các con mà còn gia đình các con nữa.

Đây là lúc cần thiết để Mẹ nhắc lại cho các con.

Các con hãy dấn thân trong bình an.

Mẹ Yêu Dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi