583. Trào lưu của sự thay đổi sẽ sớm bắt đầu


Thông Điệp Sách Sự Thật

Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2012, lúc 12:30

Hỡi con gái của Ta, trào lưu của sự thay đổi sẽ sớm bắt đầu.

Biết bao nhiêu người trên thế giới cuối cùng sẽ hiểu ra ý nghĩa cuộc sống của họ và những gì là quan trọng, những gì không quan trọng.

Khoảng thời gian trước mắt phải được xem như là giai đoạn chuẩn bị cho Địa Đàng Mới trên trái đất. Các con không được phép sợ hãi khoảng thời gian ấy.

Đối với những ai nhận biết Ta, thì Ta đã nói với các con rồi, các con phải hoàn toàn tín thác vào Ta. Đối với những ai không nhận biết Ta, thì Sự Thật sẽ được tỏ bày cho họ lần đầu tiên.

Giờ đây các môn đệ của Ta phải bắt đầu đọc các Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta, bao gồm Chiến Dịch Cầu Nguyện số (43) nhằm cứu lấy các linh hồn trong Cuộc Cảnh Báo, nhờ đó sự canh tân trái đất sẽ được thực hiện theo Thánh Ý Tối Cao của Ta.

Ngay sau khi Sự Thật được tỏ bày, các con phải loan truyền Thông Điệp Thánh Thiêng của Ta khắp mọi nơi. Khi điều này xảy ra, nhiều người sẽ được cảnh báo về những sự dối trá mà họ sẽ phải đối mặt trong những quốc gia của họ. Họ sẽ học cách để nhận ra tên Phản Kitô và họ có thể tự trang bị cho mình nhằm chống lại sự bách hại của hắn.

Giờ đây đã đến lúc để kết hiệp bản thân các con với Thánh Tâm Ta.

Khi các con ở trong sự hiệp nhất với Ta thì các con sẽ luôn được bảo vệ.

Chúa Giêsu của các con

DUCMEMARIA.COM - TOTUS TUUS MARIÆ

Thông điệp tháng 01
Thông điệp tháng 02
Thông điệp tháng 03
Thông điệp tháng 04
Thông điệp tháng 05
Thông điệp tháng 06
Thông điệp tháng 07
Thông điệp tháng 08
Thông điệp tháng 09
Thông điệp tháng 10
Thông điệp tháng 11
Thông điệp tháng 12
Thông-Điệp-Theo-Chủ-Đề-1
CDCN Gif
Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Hai
Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Ba
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Năm
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Sáu
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Bảy
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Chúa Nhật
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Dành Cho Hàng Giáo Sĩ

0 Shares
Share via
Copy link