Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2012, lúc 12:30

Hỡi con gái của Ta, trào lưu của sự thay đổi sẽ sớm bắt đầu.

Biết bao nhiêu người trên thế giới cuối cùng sẽ hiểu ra ý nghĩa cuộc sống của họ và những gì là quan trọng, những gì không quan trọng.

Khoảng thời gian trước mắt phải được xem như là giai đoạn chuẩn bị cho Địa Đàng Mới trên trái đất. Các con không được phép sợ hãi khoảng thời gian ấy.

Đối với những ai nhận biết Ta, thì Ta đã nói với các con rồi, các con phải hoàn toàn tín thác vào Ta. Đối với những ai không nhận biết Ta, thì Sự Thật sẽ được tỏ bày cho họ lần đầu tiên.

Giờ đây các môn đệ của Ta phải bắt đầu đọc các Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta, bao gồm Chiến Dịch Cầu Nguyện số (43) nhằm cứu lấy các linh hồn trong Cuộc Cảnh Báo, nhờ đó sự canh tân trái đất sẽ được thực hiện theo Thánh Ý Tối Cao của Ta.

Ngay sau khi Sự Thật được tỏ bày, các con phải loan truyền Thông Điệp Thánh Thiêng của Ta khắp mọi nơi. Khi điều này xảy ra, nhiều người sẽ được cảnh báo về những sự dối trá mà họ sẽ phải đối mặt trong những quốc gia của họ. Họ sẽ học cách để nhận ra tên Phản Kitô và họ có thể tự trang bị cho mình nhằm chống lại sự bách hại của hắn.

Giờ đây đã đến lúc để kết hiệp bản thân các con với Thánh Tâm Ta.

Khi các con ở trong sự hiệp nhất với Ta thì các con sẽ luôn được bảo vệ.

Chúa Giêsu của các con