Thứ ba ngày 23 tháng 10 năm 2012, lúc 20:30

Hỡi con gái của Ta, Ta muốn kêu gọi tất cả con cái Thiên Chúa tại Hoa Kỳ cầu nguyện cho đức tin của họ.

Cũng như trong các quốc gia Kitô Giáo khác, đức tin của các con cũng sẽ bị tấn công, và người ta sẽ thực hiện mọi nỗ lực nhằm xóa bỏ tất cả những vết tích về Ta, Chúa Giêsu của các con.

Các con phải hình thành càng nhiều Nhóm Cầu Nguyện càng tốt, để kết hiệp với nhau thông qua Thánh Tâm Ta nhờ đó các con sẽ được ban những ân sủng để đứng vững trước cuộc bách hại hết sức khủng khiếp.

Cuối cùng thì đức tin Kitô Giáo, cùng với những tôn giáo khác vốn tôn vinh Cha Ta, sẽ bị cấm đoán.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, các con sẽ được bảo vệ từ Thiên Đàng, nhưng các con phải xin ơn sức mạnh trước cuộc chuyển đổi phản dân chủ vốn sắp sửa diễn ra.

Là quốc gia lớn nhất trên thế giới đang tuyên bố tự do thông qua nền dân chủ, nhưng các con sẽ sớm bị tước mất quyền được sống như những Kitô hữu.

Mặc dù các con sẽ bị tước mất quyền được làm Kitô hữu, nhưng đây sẽ được người ta coi là một động thái dân chủ. Thứ luật pháp mới này, chẳng bao lâu nữa sẽ được đưa vào quốc gia của các con, sẽ được coi là thứ luật lệ bao trùm tất cả để mọi người được đặt dưới quyền của tôn giáo toàn cầu.

Những luật pháp này sẽ mạo phạm đến Thánh Danh Ta, nhưng Ta sẽ không bỏ rơi các con. Ta sẽ ban cho các con tất cả sự trợ giúp mà các con cần. Tất cả những gì các con phải thực hiện là cầu xin Ta.

Ta dõi theo và bảo vệ các con khi thời điểm để lật đổ các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo đang đến gần.

Hỡi các con của Ta, chúng có thể đóng cửa các Giáo Hội, làm xáo trộn các Bí Tích của Ta để các Bí Tích ấy trở nên vô dụng, ngăn cản những tôi tớ được thánh hiến của Ta và ngược đãi các con, nhưng điều đó sẽ trở nên vô ích.

Quyền lực của chúng sẽ không sánh được với đức tin đơn sơ, lòng khiêm nhường và tình yêu của các con dành cho Ta, Chúa Giêsu của các con.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth