Thứ hai ngày 5 tháng 8 năm 2013, lúc 04:05

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, con đừng để bất cứ ai tin rằng, trong cuộc bách hại mà những tôi tớ được thánh hiến yêu dấu của Ta – những người vẫn trung thành với Ta – sẽ phải chịu đựng, thì Giáo Hội của Ta có thể bị diệt vong. Vì điều này không thể xảy ra. Giáo Hội của Ta – Nhiệm Thể của Ta – luôn có Sự Sống Đời Đời.

Khi những kẻ thù của Ta thay đổi các Bí Tích và đưa ra những thánh tích mới, những thánh giá mới và những nghi thức mới – và tuyên bố rằng Giáo Hội của Ta vẫn giữ đúng truyền thống – thì chúng đang nói dối. Giáo Hội của Ta không bao giờ thay đổi.

Chúng sẽ đưa ra biết bao nhiêu những cuộc tranh luận trong mọi quốc gia để chống lại Bí Tích Hôn Phối. Chính chúng, những kẻ thù của Thiên Chúa, muốn các Kitô hữu chấp nhận hôn nhân đồng giới, nhưng các Kitô hữu không bao giờ được phép chấp nhận điều này, vì điều này xúc phạm đến Cha Ta. Hôn nhân đồng giới là không thể chấp nhận được trong Mắt Người. Khi chúng thay đổi Bí Tích Rửa Tội, chúng sẽ xóa bỏ tất cả những lời hứa từ bỏ Satan, vì chúng sẽ tuyên bố rằng những điều có ý nghĩa này là lỗi thời và gây sợ hãi. Chúng sẽ nói rằng điều này không còn thích hợp nữa.

Sau đó, từng bước một, chúng sẽ đưa ra những sự sửa đổi về những Giáo Huấn của Ta. Tất cả các con là những người tin vào Giáo Hội của Ta, đừng bao giờ phản bội Ta. Các con không bao giờ được phép đón nhận bất cứ sự gì thay thế cho các Bí Tích mà Ta đã ban cho các con. Ta là Sự Thật. Giáo Hội của Ta đại diện cho Sự Thật. Nhưng các con chỉ có thể tuyên bố là thuộc về Giáo Hội của Ta nếu các con tuân giữ tất cả những Giáo Huấn của Ta, tuân giữ những Bí Tích của Ta và nhìn nhận rằng cái chết của Ta trên Thập Giá là Sự Hy Sinh cao cả nhất để bảo đảm cho phần rỗi của các con.

Bất cứ sự gì đi sai lạc khỏi Sự Thật, vì sợ xúc phạm đến những người theo tà giáo, là rất nguy hiểm. Khi các con chối bỏ những Giáo Huấn của Thiên Chúa và đi theo một thứ giáo hội mới thay thế thì các con sẽ không còn thuộc về Giáo Hội của Ta trên Trái Đất. Nếu các con phản đối các nghi lễ tà giáo mới do ngôn sứ giả đưa ra thì các con sẽ bị coi là những kẻ dị giáo. Rồi chúng sẽ tìm cách rút phép thông công các con nhân Danh Ta. Nếu các con vẫn giữ lòng trung thành với Ta và không chịu tham gia vào sự lừa dối độc ác này, thì các con vẫn thuộc về Giáo Hội của Ta.

Sự lựa chọn có thể là đau đớn khi tất cả những điều này xảy ra, nhưng nó rất đơn giản. Hoặc là các con theo Ta hoặc là các con chống lại Ta.

Chúa Giêsu của các con