Chúa Nhật ngày 13 tháng 10 năm 2013, lúc 18:00

Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, khi các con cảm thấy bị bỏ rơi và không vững tin về Tình Yêu của Ta dành cho nhân loại, thì các con cũng đừng bao giờ từ bỏ việc kêu cầu Ta trợ giúp các con. Thỉnh thoảng, các con sẽ có cảm giác tuyệt vọng, sợ hãi và cô đơn trống vắng khi các con trung thành với Lời Chí Thánh của Ta, vốn đã được ban cho nhân loại qua Kinh Thánh. Ngay cả trong lúc này đây, khi Lời Chí Thánh của Ta vẫn đang được ban cho các con, các con sẽ cảm thấy rất bơ vơ, vì chỉ có một số ít người chịu thực hành những gì mà Ta đã dạy bảo họ qua Lời Chí Thánh của Ta.

Nếu các con nói các con yêu thương tha nhân nhưng rồi lại vu khống họ, các con vẫn còn thuộc về Ta. Nếu các con nói các con tin vào Mười Điều Răn, nhưng chỉnh sửa lại để làm cho phù hợp với lối sống của các con, thì các con đang mù lòa trước Sự Thật. Nếu các con lãnh nhận các Bí Tích Ta ban cho các con, nhưng rồi lại phá bỏ các Bí Tích ấy, thì các con đang xúc phạm đến Ta. Khi các con rao giảng Lời Chí Thánh của Ta cho tha nhân nhưng lại tự đặt mình lên trên họ, bằng việc các con nói rằng các con xứng đáng hơn họ, thì trong Mắt của Thiên Chúa, các con xúc phạm đến Ta. Khi các con tuyên bố rằng Lời của Thiên Chúa không còn là vấn đề phải bận tâm trong một thế giới văn minh, vì vậy Lời của Thiên Chúa cần phải được sửa lại cho thích hợp với một thế giới tục hóa, thì các con đang phỉ nhổ vào Thánh Nhan Thiên Chúa. Khi các con tin rằng sự hiểu biết của các con về Ta thì cao siêu hơn so với Lời Chí Thánh của Ta, mà giờ đây Ta đang trao ban cho các con qua những Thông Điệp này và các con cho rằng những Thông Điệp này có sự sai sót, thì các con thật chẳng hiểu biết gì về Sự Thật. Các con không nhận biết Ta vì các con không nhận ra Ta.

Vì vậy, ngay cả những ai trong các con cảm thấy mãn nguyện với sự hiểu biết của các con về Lời Chí Thánh của Ta và giờ đây lại khuớc từ Ta trong Sứ Vụ này – thì các con đã và đang ruồng bỏ Ta. Các con phải kêu cầu đến Sự Trợ Giúp của Ta cách đặc biệt vì các con không là gì cả nếu không có Ta.

Chúa Giêsu của các con