Bí Mật Kinh Mân Côi 15 -20 của thánh Montfort, phần này nói về sự tuyệt diệu của Kinh Kính Mừng, những hoa trái, ơn phúc.

Bông Hồng 15Kinh Kính Mừng

Chân phước Alan de la Roche cho rằng, Lời Thiên Thần Chào Kính Đức Mẹ có một ý nghĩa siêu việt đến nỗi, không một tạo vật thuần túy nào có thể hiểu thấu, mà chỉ có Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng sinh bởi Rất Thánh Trinh Nữ Maria mới có thể cắt nghĩa cho chúng ta mà thôi.

Giá trị lớn lao của Lời Chào Kính này, trước hết, ở nơi Đức Mẹ là Đấng mà Lời Chào nhắm tới, sau nữa, ở nơi mầu nhiệm nhập thể mà kinh nguyện này được trời cao sáng tạo, và sau hết, ở nơi tổng thần Gabriel là vị đầu tiên xướng lên.

Lời Chào Kính của Thiên Thần này là bản tóm lược ngắn gọn nhất về tất cả những gì mà nền thần học Công giáo nói đến Rất Thánh Trinh Nữ Maria. Lời này được chia ra làm hai phần: phần đầu diễn tả tất cả những gì làm nên sự cao cả của Đức Maria, và phần tiếp theo diễn tả tất cả những gì chúng ta cần xin với Người cũng như mong nhận được từ lòng từ mẫu của Người.

Thiên Chúa Ba Ngôi Rất Thánh đã mạc khải phần nhất của Lời Chào này cho chúng ta, và phần sau được bà thánh Isave thêm vào theo ơn linh ứng của Thánh Linh. Mẹ thánh Giáo Hội đã ban cho chúng ta phần kết vào năm 430, khi lên án bè rối Nestoriô ở Công Đồng Chung Êphêsô, bằng định tín Rất Thánh Trinh Nữ Maria thực sự là Mẹ Thiên Chúa. Từ thời đó, Giáo Hội đã truyền cho chúng ta cầu nguyện với Đức Mẹ dưới tước hiệu này khi đọc:

“Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử.”

Biến cố cả thể nhất trong lịch sử nhân loại là việc nhập thể của Ngôi Lời vĩnh cửu, Đấng nhờ Người mà thế gian được giải cứu và trời đất được giải hòa. Đức Mẹ đã được Thiên Chúa chọn làm phương tiện cho biến cố trọng đại này, bắt đầu từ lúc Người được Thiên Thần chào kính. Tổng thần Gabriel là một trong các vị thủ lãnh thiên binh trên trời, đã được đặc tuyển làm khâm sai loan báo tin mừng này.

Trong Lời Thiên Thần Chào kính này, chứa đựng cả đức tin và đức cậy của các tổ phụ, tiên tri và tông đồ. Hơn thế nữa, Lời này còn ban cho các vị tử đạo lòng kiên trì và dũng mãnh, còn là sự khôn ngoan của các vị tiến sĩ trong Giáo Hội, và còn là sự trung kiên cho các vị giải tội thánh đức cũng như cho đời sống của các linh hồn tận hiến. (Chân phước Alan de la Roche).

Lời này cũng là bản tân ca của lề luật ân sủng, là niềm vui của Thiên Thần và loài người, và là bài thánh ca làm cho qủi ma khiếp đảm lẫn hổ thẹn nhất.

Bằng Lời Thiên Thần Chào Kính, Thiên Chúa hóa thành người trần, vị Trinh Nữ trở nên Mẹ Thiên Chúa, các linh hồn kẻ lành được giải cứu khỏi Lâm Bô, các ngai toà trống chỗ trên trời được điền khuyết. Chưa hết, tội lỗi còn được thứ tha, chúng ta nhận lãnh ân sủng, người lưu đầy được hồi cư, cơn thịnh nộ của Ba Ngôi Chí Thánh nguôi ngoai và loài người được sự sống đời đời.

Sau hết, Lời Thiên Thần Chào kính là cầu vồng ở trên trời, là dấu hiệu tình thương và ân sủng Thiên Chúa ban cho thế gian. (Chân phước Alan de la Roche).

Bông Hồng 16Kinh Kính Mừng: Tuyệt Diệu

Cho dù không có gì cao cả hơn sự uy nghi của Thiên Chúa và không gì thấp hèn hơn loài người trong tư thế là một tội nhân, Thiên Chúa Toàn Năng vẫn không khinh chê lời cầu nguyện tầm thường của chúng ta. Ngược lại, Ngài hài lòng khi chúng ta chúc tụng Ngài.

Lời tổng thần Gabriel chào kính Đức Mẹ là một trong những lời ca tuyệt diệu nhất mà chúng ta có thể chúc tụng vinh quang Đấng Tối Cao. “Con sẽ chúc tụng Chúa một bài ca mới” (Thánh Vịnh 143:9). Bài ca mới này thánh vương Đavít đã nói tiên tri, được xướng lên khi Đấng Cứu Thế đến không là gì khác ngoài Lời Thiên Thần Chào Kính này.

Có một bài ca cũ và một bài ca mới: Bài ca cũ là bài dân Do Thái hát tạ ơn Thiên Chúa đã tạo dựng nên họ và bảo tồn họ hiện hữu, đã giải thoát họ khỏi làm nô lệ và dẫn họ qua Biển Đỏ, đã cho họ Manna và tất cả các ơn lành khác.

Bài ca mới là bài Kitô hữu hát tri ân vầ các ân huệ của việc nhập thể và cứu thế. Vì những sự kỳ diệu này được hàm chứa nơi Lời Thiên Thần Chào Kính mà chúng ta cần phải lập lại để tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh về sự thiện hảo vô biên của Ngài đối với chúng ta.

Chúng ta chúc tụng Thiên Chúa là Cha vì Ngài quá yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Ngài cho chúng ta, làm Chúa Cứu Thế của chúng ta.

Chúng ta chúc tụng Chúa Con vì Người đã tự ý rời bỏ trời cao xuống thế làm người để cứu chuộc chúng ta. Chúng ta tôn vinh Thánh Linh vì Ngài đã hình thành Thánh Thể vẹn tuyền của Chúa Kitô trong cung lòng Đức Mẹ, Thánh Thể này là Của Lễ Hy Sinh vì tội lỗi của chúng ta.

Trong tinh thần cảm tạ sâu xa như thế mà chúng ta phải luôn luôn đọc kinh Kinh Mừng, đọc với những tác động tin tưởng, cậy trông, kính mến và tri ân các ân huệ vô giá của ơn cứu độ.

Mặc dù bài ca mới này chúc tụng Mẹ Thiên Chúa và trực tiếp hướng về Người, nó cũng tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi một cách cao cả, vì mọi sự kính tôn chúng ta dâng cho Đức Mẹ tự động sẽ qui về Thiên Chúa là Đấng thực hiện mọi nhân đức và trọn lành nơi Người.

Khi chúng ta tôn kính Đức Mẹ: Thiên Chúa Cha được vinh hiển, vì chúng ta kính tôn Tạo Vật Tuyệt Hảo Nhất của Ngài; Thiên Chúa Con cũng được hiển vinh, vì chúng ta chúc tụng Người Mẹ Tuyệt Vẹn Tuyền của Người; và Chúa Thánh Linh được vinh quang, vì chúng ta chúc tụng các ân phúc Ngài tuôn tràn xuống cho Bạn Tình của Ngài.

Khi chúng ta tôn vinh và chúc tụng Đức Mẹ bằng Lời Thiên Thần Chào Kính thì Đức Mẹ luôn luôn chuyển những lời chúc tụng này lên Thiên Chúa Toàn Năng, với cùng một cách thế như Người đã làm lúc được bà thánh Isave khen tặng.

Bà thánh Isave đã khen tặng tước vị cao cả nhất của Người là Mẹ Thiên Chúa, và Đức Mẹ lập tức đã dâng những lời khen tặng này lên Chúa, bằng bài ca vịnh “Ngợi Khen” của Người.

Nếu Lời Thiên Thần Chào Kính tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi thế nào, lời này cũng là lời chúc tụng Đức Mẹ hơn hết mà chúng ta có thể dâng lên Người.

Một ngày kia, thánh Méttiđê đang cầu nguyện, và cố nghĩ ra cách nào để có thể diễn tả lòng yêu của mình đối với Thánh Mẫu Maria hơn cách mà ngài vẫn làm, thì ngài ngất trí đi.

Đức Mẹ đã hiện ra với thánh nữ, trên bụng người có những chữ vàng hồng đang hừng cháy là Lời Thiên Thần Chào Kính Mẹ, mà nói:

“Hỡi con gái của Mẹ, Mẹ muốn cho con biết rằng, không ai có thể làm hài lòng Mẹ hơn khi họ đọc Lời Chào mà Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Tôn đã ngỏ lời với Mẹ, nhờ đó, Mẹ được nâng lên địa vị làm Mẹ Thiên Chúa.”

“Với chữ ‘Ave’ (tức là tên Eve, Evà), Mẹ hiểu rằng Thiên Chúa đã dùng quyền năng vô biên của Ngài để gìn giữ Mẹ khỏi mọi tội lỗi và bất hạnh của tội mà người nữ đầu tiên đã phải chịu.

“Tên ‘Maria’, tức là ‘Nữ Ánh Sáng’, diễn tả việc Thiên Chúa đã ban cho Mẹ đầy tràn khôn ngoan, sáng suốt, như một Minh Tinh, để chiếu soi đất trời.“Những chữ ‘Đầy Ơn Phúc’ nhắc cho Mẹ là Thánh Linh đã đổ xuống trên Mẹ muôn vàn ơn phúc, đến nỗi, Mẹ có thể ban ơn phúc dư tràn này cho những ai nhờ Me, như vị Trung Gian, cầu xin ơn phúc ấy.

“Khi người ta đọc lời ‘Thiên Chúa ở cùng Bà’ là họ làm sống lại niềm vui khôn tả của Mẹ khi Ngôi Lời Hằng Hữu nhập thể trong lòng Mẹ.

“Khi con nói Mẹ ‘có phúc hơn mọi người nữ’ là Mẹ chúc tụng tình thương thần linh của Thiên Chúa Toàn Năng đã nâng Mẹ lên một mức độ hạnh phúc như vậy.

“Và với lời ‘Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ’, cả thiên đình cùng với Mẹ hân hoan khi thấy Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ, được thờ kính và tôn vinh vì đã cứu chuộc loài người.”

Bông Hồng 17Kinh Kính Mừng: Hoa Trái

Chân Phước Alan de la Roche, vị đã hết lòng sùng kính Rất Thánh Trinh Nữ Maria, đã được Đức Mẹ mạc khải cho biết nhiều điều, mà, như chúng ta biết, ngài đã xác nhận về sự chân thực của những mạc khải này bằng lời thề.

Có ba điều mạc khải được nhấn mạnh nhất là:

  • Thứ nhất, nếu ai bỏ đọc kinh Kính Mừng (là Lời Thiên Thần Chào đã cứu độ thế gian), vì bất cần, hay vì ương ương dở dở, hoặc vì khinh ghét kinh này, đó là dấu hiệu có thể và thực sự chẳng mấy chốc họ sẽ bị đời đời luận phạt.
  • Thứ hai là ai yêu mến Lời Chào kính thần linh này sẽ được đặc biệt mang dấu ấn cứu rỗi.
  • Thứ ba là những ai Thiên Chúa đã ban cho ơn yêu mến và phụng sự Đức Mẹ phải cẩn trọng tiếp tục mến yêu và phụng sự Người, cho đến khi Người đưa họ về trời ở bên Con Thần Linh của Người, tùy theo mức độ vinh quang mà họ lập được. (Chân phước Alan, chương XI, đoạn 2).

Những kẻ lạc đạo, tất cả đều là con cái của ma quỉ và mang một dấu hiệu hư đi rõ ràng, rất khiếp sợ kinh Kính Mừng.

Họ vẫn có thể đọc kinh Lạy Cha, nhưng không bao giờ đọc kinh Kính Mừng; họ thà bị đeo rắn độc quanh cổ, còn hơn đeo áo Đức Bà hay đeo tràng hạt Mân Côi.

Truyện tích Kinh Mân Côi, Bông hồng số 17
Truyện tích Kinh Mân Côi, Bông hồng số 17

Trong số các người Công giáo, những ai mang dấu hiệu hư đi ít để ý đến kinh Mân Côi, (hoặc 50 hay 150 kinh).

Một là họ không đọc, hai là họ đọc rất nhanh, chẳng ra làm sao.

Cho dù tôi không tin vào điều đã được tỏ cho chân phước Alan de la Roche như thế, thì kinh nghiệm bản thân của tôi cũng đủ buộc tôi phải tin sự thật kinh hoàng song lại rất an ủi đó.

Tôi không hiểu được và cũng không thấy được làm thế nào mà một việc sùng kính nhỏ nhoi đối với tôi như vậy, lại có thể là một dấu hiệu không thể sai lầm về on cứu rỗi đời đời, và làm sao mà, nếu không có nó, sẽ là dấu hiệu hư đi đời đời; tuy nhiên, vẫn không còn điều nào chân thực hơn điều này.

Trong đời sống của mình, chúng ta thấy rằng, các người chủ trương những giáo lý mới lạ bị Giáo hội lên án, bề ngoài, cũng có vẻ phần nào đạo đức, nhưng họ vẫn khinh miệt kinh Mân Côi, và thường chán nản với thói quen đọc kinh này, qua việc hủy hoại đi lòng yêu mến và sự tin tưởng ở kinh này.

Làm như vậy, họ đã sử dụng đến những biện minh theo như thế gian chủ trương. Họ cẩn trọng không lên án kinh Mân Côi và áo Đức Bà như nhóm Calvin đã làm, nhưng cách thức họ đặt ra để tấn công kinh Mân Côi lại rất tinh quái chứa đầy những tử khí. Tôi sẽ trở lại vấn đề này sau.

Kinh Kính Mừng, kinh Mân Côi, đọc cả tràng 15 hay chỉ một chuỗi 50, là kinh nguyện và là tiêu chuẩn không sai lầm mà căn cứ vào đó, tôi có thể nói rằng, ai là người được Thần Linh Thiên Chúa hướng dẫn và ai là kẻ bị qủi ma lừa đảo.

Tôi biết có những linh hồn bay bổng giống như những con phượng hoàng ở một mức độ cao ngất trong việc chiêm niệm, mà vẫn bị ma qủi đánh lừa một cách tội nghiệp.

Tôi chỉ khám phá ra sự lầm lạc của họ khi thấy rằng họ đã coi thường kinh Kính Mừng và tràng hạt Mân Côi mà họ cho là quá thấp đối với họ.

Kinh Kính Mừng là giọt sương ân sủng từ trời rơi xuống trên các linh hồn được ơn tiền định. Giọt sương ân sủng này làm trổ sinh nơi họ một mùa trăm hoa nhân đức tuyệt vời đua nở.

Vườn linh hồn càng được tưới gội bằng kinh nguyện này, lý trí của linh hồn càng thông tri, tâm hồn càng nhiệt thành, và khí giới chống địch thù của linh hồn càng sắc bén hơn.

Kinh Kính Mừng là lưỡi giáo bằng lửa nhọn hoắt, cùng với Lời Chúa, tăng sức cho nhà giảng thuyết đâm thấu, lay động và lôi kéo những tâm hồn cứng lòng nhất, cho dù vị giảng thuyết có ít hay chẳng có tài hùng biện gì cả.

Như tôi đã nói, đây là một bí mật trọng đại mà Đức Mẹ đã dạy cho thánh Đaminh và cho chân phước Alan để các ngài dùng trong việc hoán cải các kẻ lạc giáo hay các tội nhân.

Thánh Antôniô nói với chúng ta rằng đó là lý do tại sao nhiều linh mục có thói quen đọc một kinh Kính Mừng trước khi bắt đầu giảng.

Bông Hồng 18Kinh Kính Mừng: Ơn Phúc

Lời Chào Thiên Quốc kéo xuống cho chúng ta muôn vàn ơn phúc từ Chúa Giêsu và Mẹ Maria, vì, đây là một sự thật không thể sai lầm, đó là Chúa Giêsu và Mẹ Maria ban thưởng cách kỳ diệu cho những ai tôn vinh các Ngài.

Các Ngài trả lại cho chúng ta gấp trăm lần những lời chúc tụng chúng ta dâng lên cho các Ngài. “Ta yêu kẻ yêu Ta… Ta làm cho kẻ yêu Ta thăng tiến và đổ đầy kho tàng của họ” (Cách Ngôn 8:17,21). Chúa Giêsu và Mẹ Maria như luôn nói là: “Chúng Ta yêu những kẻ yêu Chúng Ta; Chúng Ta làm cho họ thăng tiến và làm cho kho tàng của họ tràn đầy.” “Ai gieo nhiều sẽ gặt nhiều” (2Côrintô 9:6).

Thế thì, khi chúng ta đọc kinh Kính Mừng một cách xứng đáng, lại không phải là cách chúng ta yêu mến, chúc tụng và tôn vinh Chúa Giêsu và Mẹ Maria hay sao?

Mỗi kinh Kính Mừng chúng ta đọc là chúng ta chúc tụng cả Chúa Giêsu và Mẹ Maria: “Bà có phúc hơn mọi người nữ và Giêsu Con Lòng Bà gồm phúc lạ.”

Với mỗi kinh Kính Mừng chúng ta dâng lên cho Đức Bà là chúng ta dâng lên Người cùng một niềm tôn vinh mà Thiên Chúa đã tỏ ra đối với Người khi Ngài sai tổng thần Gabriel chào Người thay cho Ngài. Làm sao người ta có thể nghĩ được rằng Chúa Giêsu và Mẹ Maria, các Đấng thường làm ơn cho những kẻ nguyền rủa các Ngài, lại có thể chúc dữ cho những ai chúc tụng và tôn vinh các Ngài bằng kinh Kính Mừng hay sao?

Cả hai thánh Bênađô và Bônaventura đều nói rằng Nữ Vương Thiên Đàng chắc chắn sẽ không thể nào lại ít biết ơn và ít ý tứ hơn những người tốt lành và tử tế trên thế gian này. Người trổi vượt trong tất cả mọi sự hoàn thiện khác thế nào, Người cũng vượt trên tất cả chúng ta ở nhân đức biết ơn.

Bơi thế, không bao giơì quên chúng ta laì ke yêu mến vaì tôn kiính Ngơìi, sao Ngơìi lại không buì đắp cho chúng ta gấp trăm. Thaính Bônaventura noíi rằng Mẹ Maria chaìo mìng chuíng ta bằng ơn phuíc khi chuíng ta chaìo knh gơìi
bằng kinh Knh Mìng.

Ai có thể hiểu biết hết các ân sủng và phúc lành mà lời chào êm aí của Đức Mẹ có sức tác dụng trong chúng ta? Từ giây phút bà thánh Isave vừa nghe thấy lời của Mẹ Thiên Chúa chào mình, bà đã được đầy Thánh Linh và con trong lòng bà nhẩy mừng hớn hở.

Nếu chúng ta làm cho mình xứng đáng với lời chào và ơn phúc của Đức Mẹ, chúng ta chắc chắn sẽ được đầy ân sủng và tràn ngợp an ủi thiêng liêng tràn lan trong linh hồn của chúng ta.

Bông Hồng 19Một Trao Đổi Phúc Đức

Có lời viết là “Hãy cho đi, các ngươi sẽ được ban tặng lại” (Luca 6:38). Chân phước Alan đặt vấn đề như thế này:

“Giả sử mỗi ngày tôi cho qúi bạn 150 hạt ngọc, cho dù qúi bạn có là kẻ thù của tôi, thì chẳng lẽ qúi bạn không tha cho tôi hay sao? Chẳng lẽ qúi bạn lại không đối xử với tôi như một người bạn, và ban tặng cho tôi tất cả mọi ân huệ mà qúi bạn có thể cho tôi hay sao?

Nếu qúi bạn muốn chiếm được dồi dào ân phúc và vinh quang, hãy chào kính Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, hãy tôn kính Người Mẹ từ ái của mình. ‘Ai tôn kính mẹ mình (Nữ Trinh Maria) là như kẻ đang bảo trì một kho báu vậy’ (Huấn Ca 3:4). Bởi thế, mỗi ngày hãy dâng lên Mẹ ít là 50 kinh Kính Mừng, vì mỗi viên đáng giá 15 viên qúi thạch, làm hài lòng Đức Mẹ hơn mọi thứ phú qúi trên đời này hợp lại.”

Qúi bạn có thể trông mong những điều cao trọng này từ lòng quảng đại của Đức Mẹ lắm chứ! Người là Mẹ và là Bạn của chúng ta. Người là Nữ Vương của hoàn vũ, yêu thương chúng ta hơn tất cả các bà mẹ và hơn mọi nữ hoàng trên thế gian thường yêu thương một người nào đó. Điều này đúng là như vậy, vì Đức Ái của Rất Thánh Trinh Nữ Maria vượt xa tình yêu tự nhiên của loài người, kể cả các thiên thần, như thánh Augustinô nói.

Một ngày kia, thánh nữ Giêtruđê được thị kiến thấy Chúa Giêsu đang đếm những đồng bạc cắc bằng vàng. Thánh nhân lấy can đảm hỏi Người xem Người đang làm gì thế. Người trả lời:

“Cha đang đếm các kinh Kính Mừng mà con đã đọc; đây là lộ phí con trả cho con đường về trời của con.”

Cha Suarez, một tu sĩ thánh thiện và học giả của dòng Tên, hiểu biết sâu xa về giá trị của Lời Thiên Thần Chào Kính Mẹ Maria, đến nỗi, đã nói rằng cha sẵn lòng đổi tất cả mọi hiểu biết của cha lấy một kinh Kính Mừng đọc một cách xứng đáng.

Chân phước Alan de la Roche nói: “Ôi Rất Thánh Maria, hãy để cho mọi người nghe thấy và hiểu được điều
này:

Khi nào con đọc Kính mừng Maria Triều thần thiên quốc hoan lạc và trái đất ngất ngây. Phần con chê chán thế gian, lòng con chứa chan Tình yêu Thiên Chúa.

Khi con đọc Kính mừng Maria; mọi sợ hãi của con tan biến, đam mê của con bại liệt.

Khi con đọc Kính mừng Maria; lòng sùng mộ tăng tiến, trong con niềm sầu đau tội lỗi bừng dậy.

Khi con đọc Kính mừng Maria, hy vọng mãnh liệt trong tim con, sương sa an ủi rơi thấm hồn con mãi không thôi – Bởi vì con đọc Kính mừng Maria.

Tâm thần của con mừng rỡ, buồn khổ nguôi ngoai.

Khi con đọc Kính mừng Maria…Sự ngọt ngào của Lời Chào phúc ân này tuyệt vời đến nỗi không có một lời nào có thể thích đáng để giải thích cho được.

Cả việc kể đến những kỳ công do lời này tạo nên, chúng ta cũng thấy đầy huyền bí và sâu nhiệm như không bao giờ có thể khám phá hết nổi.

Chỉ vỏn vẹn có mấy chữ mà sâu nhiệm khôn lường, ngọt hơn mật và qúi hơn vàng. Chúng ta phải năng suy niệm lời ấy trong lòng và đọc nơi cửa miệng, khi lập đi lập lại một cách sốt sắng.”

Chân phước Alan kể rằng, có một nữ tu hết sức sùng kính kinh Mân Côi, sau khi chết, đã hiện ra với một nữ tu trong dòng mà nói:

“Nếu em được phép sống lại để chỉ đọc một kinh Kính Mừng mà thôi, cho dù em có đọc vội vàng và không mấy sốt sắng, em cũng sẵn sàng chịu đựng lại tất cả những đau đớn trong cơn bệnh cuối đời của em, để chiếm lấy công nghiệp của kinh này.” (Chân phước Alan de la Roche, De Dignitate Psalterii, chương LXIX).

Câu chuyện này càng cảm động hơn nữa, ở chỗ, chị nữ tu qua đời này đã bị liệt giường và trải qua những đau đớn ê chề cả bao nhiêu năm trước khi chết.

Michel de Lisle, vị giám mục ở Salubre, vừa là môn đệ vừa là đồng chí của chân phước Alan trong việc tái lập kinh Mân Côi, nói rằng, Lời Thiên Thần Chào Kính Mẹ Maria là phương thuốc chữa trị mọi bệnh tật mà chúng ta phải chịu, bao lâu chúng ta đọc một cách sốt sắng để tôn kính Mẹ Maria.

Bông Hồng 20Kinh Kính Mừng: Diễn Nghĩa


Qúi bạn đang ở trong tình trạng tội lỗi khốn khổ ư?

Hãy kêu cầu Mẹ Maria Thần Linh, thân thưa với Người: “Ave”, nghĩa là “Với lòng trọng kính sâu xa, con chào mừng Mẹ là Đấng không nhiễm vương tội lỗi”, Người sẽ giải cứu qúi bạn khỏi sự dữ là tội lỗi của qúi bạn.

Qúi bạn đang lần mò trong bóng tối vô tri và lầm lạc ư? Hãy chạy đến với Mẹ Maria, thân thưa với Người: “Kính mừng Maria”, nghĩa là “Kính mừng Mẹ là Đấng ngụp lặn trong ánh sáng của Mặt Trời Công Chính”, Người sẽ chiếu ánh sáng của Người trên qúi bạn.

Qúi bạn đã lạc lối về trời ư? Hãy kêu cầu Mẹ Maria, vì tên của Người là “Sao Biển, là Bắc Tinh soi hướng những con tầu của các linh hồn đang lênh đênh trên đời này”, Người sẽ soi dẫn qúi bạn tới bến bờ cứu rỗi đời đời.

Qúi bạn sầu thương ư? Hãy hướng lên Mẹ Maria, vì tên của Người cũng có nghĩa là “Biển Đắng chứa đầy thương đau trong đời này, nhưng đã trở thành Biển Hoan Lạc tinh tuyền nhất trên trời”, Người sẽ biến sầu đau của qúi bạn thành niềm vui và muộn phiền của qúi bạn thành niềm an ủi.

Qúi bạn đã làm mất đi Thánh Sủng ư? Hãy chúc tụng và tôn vinh muôn vàn ơn phúc Thiên Chúa đã đổ đầy trên Rất Thánh Trinh Nữ Maria, thân thưa với Người: Mẹ “đầy ơn phúc”, đầy những tặng ân của Chúa Thánh Linh, Người sẽ ban cho qúi bạn một ít những ân phúc này của Người.

Qúi bạn cô đơn vì thiếu ơn phù trợ của Thiên Chúa ư?

Hãy cầu khẩn với Mẹ Maria rằng: “’Thiên Chúa ở cùng Mẹ’, một sự nối kết cao cả và thân mật hơn là Thiên Chuía ở cùng các thánh và các kẻ lành, vì Mẹ nên một với Ngài.

Ngài là Con Mẹ và xác thể của Ngài là của Mẹ. Mẹ được hiệp nhất với Chúa, bởi Mẹ hoàn toàn giống Ngài, cũng như bởi tình Mẹ yêu Ngài, vì Mẹ là Mẹ của Ngài.”

Và hãy thưa với Mẹ: “Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng Mẹ, vì Mẹ là Đền Thờ của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh”, Người sẽ đem ơn phù trợ và sự chăm sóc của Thiên Chúa Toàn Năng đến cho qúi bạn.

Qúi bạn đã trở thành một kẻ bị khai trừ và đã bị Thiên Chúa lên án ư?

Hãy thưa cùng Đức Mẹ: “’Mẹ có phúc hơn mọi người nữ’ và mọi dân nước, vì sự tinh tuyền và sinh sản phong phú của Mẹ; Mẹ là Đấng đã biến những án lệnh của Thiên Chúa thành phúc ân cho chúng con”, Người sẽ chúc phúc cho qúi bạn.

Qúi bạn đói khát bánh ân sủng và bánh sự sống ư?

Hãy đến gần Người là Đấng cưu mang Bánh Hằng Sống từ trời xuống, thân thưa với Người: “’Phúc thay Quả Phúc của lòng Mẹ’, Đấng Mẹ đã thụ thai mà không hề bị hư hại một chút nào đến sự trinh nguyên của Mẹ, Đấng Mẹ cưu mang mà không nặng nề và sinh hạ không đớn đau.

Chúc tụng Chúa Giêsu là Đấng đã cứu thế gian đau thương của chúng con, khi chúng con còn bị tội lỗi cầm buộc, Đấng đã chữa lành thế gian cho khỏi các tật nguyền của nó, Đấng đã làm cho kẻ chết sống lại, hồi cư kẻ bị lưu đầy, phục hồi tội nhân trong đời sống ân sủng, và là Đấng đã cứu con người khỏi hư đi đời đời.”

Chắc chắn, linh hồn quí bạn sẽ được thấy những bánh ân sủng ở đời này và vinh hiển trường sinh ở đời sau. Amen.

Thế rồi, vào cuối kinh nguyện, qúi bạn hãy cùng với Mẹ Thánh Giáo Hội cầu khẩn:

“’Thánh Maria’ Thánh nơi thể xác cũng như trong tâm hồn Thánh bởi lòng mến yêu Khôn sánh và muôn đời của Mẹ Trong việc phụng sự Thiên Chúa

 -Thánh ở phẩm trật cao cả Làm Mẹ Thiên Chúa Đấng đã tô điểm cho Mẹ,

Một sự thiện hảo tuyệt vời, Là ưu phẩm tương xứng Với thân phận cao trọng này.“’Đức Mẹ Chúa Trời’ –

Cũng là Mẹ của chúng con -Là đấng Bầu Cử và Trung Gian Là kho tàng ân phúc của Thiên Chúa Đấng ban phát ân sủng tùy theo ý mình -Ôi, chúng con khẩn nài Mẹ Xin cho chúng con Mau chóng Ơn thứ tha tội lỗi – Và biết làm hòa cùng Thiên Chúa vô cùng uy nghi. “

‘Cầu cho chúng con là kẻ có tội’ – Mẹ là Đấng đầy tình thong Đối với những ai cần đến Mẹ – Mẹ là Đấng không khi nào khinh chê tội nhân Không bao giờ chối từ họ.

Nhưng vì cho họ Mẹ luôn mãi làMẹ Đấng Cứu Thế, Cầu cho chúng con. “’Khi nay’ Trong cuộc đời ngắn ngủi này Đầy những sầu đau và giả tạo.

Cầu cho chúng con khi nay, Khi nay – vì chúng con chẳng chắc được điều gì cả Ngoại trừ giây phút hiện tại.

Cầu cho chúng con khi nay Lúc mà ngày đêm chúng con bị tấn công Bởi những kẻ thù hiểm ác hung tàn…

Cầu cho chúng con khi nay “’Và trong giờ lâm tử’ Thật kinh hoàng và đầy hiểm nguy, Khi mà sức chúng con kiệt quệ. Tâm thần chìm đắm cả hồn lẫn xác đớn đau sợ hãi rã rời. Cầu cho chúng con trong giờ lâm tử khi mà qủi ma ra tay dốc toàn lực chụp bắt và ném chúng con vào chốn trầm luân đời đời. Cầu cho chúng con vào lúc dứt điểm.

Khi mà sự chết mãi mãi bị loại trừ và thân phận của chúng con đời đời kiếp kiếp sẽ ở trên trời -Hay trong hỏa ngục. Hãy đến cứu giúp con cái đáng thương của Mẹ, hỡi Mẹ dịu hiền của tình thương: Ôi, sự bầu chữa và nơi nương náu của tội nhân, xin bảo hộ chúng con trong giờ lâm tử.

Loại trừ cho xa khỏi chúng con những kẻ thù hờn căm chúng con, là ma qủi, thành phần cáo tội chúng con, mà sự hiện diện rùng rợn của chúng làm chúng con kinh hãi. Hãy chiếu soi đường nẻo chúng con đi cho qua thung lũng tối tăm sự chết. Xin làm ơn, lạy Mẹ hướng dẫn chúng con đến tòa phán xét của Con Mẹ và đừng bỏ rơi chúng con ở đó.

Hãy can thiệp cho chúng con. Xin Con Mẹ tha cho chúng con. Cho chúng con vào thành phần chân phước. Thành phần Mẹ tuyển chọn Trong cõi đời đời vinh phúc Amen.

Chớ gì được như vậy.”

Ai có thể không ngợi khen vẻ đẹp của kinh Mân Côi, một kinh được tạo nên bởi hai điều thuộc về trời cao, điều thứ nhất là kinh Lạy Cha, điều thứ hai là Lời Chào Thiên Thần.

Còn một kinh nào có thể làm đẹp lòng Thiên Chúa Toàn Năng và Thánh Nữ Đồng Trinh hơn, dễ đọc hơn, qúi báu hơn, ích lợi hơn hai kinh này?

Chúng ta phải luôn ôm ấp hai kinh này trong lòng và bộc phát nơi môi miệng của mình, để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, Chúa Giêsu Kitô, Chúa Cứu Thế và Mẹ Rất Thánh của Ngài.

Thêm vào đó, ở cuối mỗi chục kinh, thật là đẹp khi được kết thúc bằng một kinh “Sáng Danh”… với câu “Sáng Danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.”

Dịch giả Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh.

Leave a Reply