KINH LẠY CHA – KINH KÍNH MỪNG – KINH SÁNG DANH

KINH LẠY CHA

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.


KINH KÍNH MỪNG

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.


KINH SÁNG DANH

Sáng danh Đức Chúa Cha,

và Đức Chúa Con

và Đức Chúa Thánh Thần.

Như đã có trước vô cùng

và bây giờ và hằng có

và đời đời chẳng cùng.

Amen.


DUCMEMARIA.COM - TOTUS TUUS MARIÆ

Leave a Comment

0 Shares
Share via
Copy link