Phương pháp đọc kinh Mân Côi Rất Thánh để các linh hồn nhận lãnh ơn của các mầu nhiệm đời sống, tử nạn và vinh hiển của Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

Ðể việc lần hạt Mân Côi dễ dàng hơn cho quý bạn, đây là một phương pháp sẽ giúp quý bạn lần hạt cách tốt lành thánh thiện, cùng với việc suy gẫm về các mầu nhiệm Vui Mừng, Thương Khó và Vinh Hiển của Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

Trước tiên, hãy đọc: “Xin hãy đến, Lạy Chúa Thánh Thần”…

(Người Việt Nam hay mở đầu bằng Kinh Tin Kính)

Rồi thực hiện tác động hiến dâng việc lần hạt Mân Côi:

Con xin hiệp chính mình con với các thánh trên trời, và với tất cả các người lành dưới thế; con xin hiệp chính mình con với Chúa, lạy Chúa Giêsu của con, để chúc tụng Thánh Mẫu của Chúa cách xứng đáng và để chúc tụng Chúa trong Người và bởi Người. Con xin từ bỏ tất cả những lo ra chia trí có thể quấy rối con đang khi con lần hạt Mân Côi đây.

Ôi, lạy Ðức Trinh Nữ Maria, chúng con dâng lên Mẹ kinh Tin Kính này để tôn kính đức tin mà Mẹ đã sống trên thế gian và xin Mẹ cho chúng con được chia sẻ với đức tin của Mẹ.

Ôi Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa kinh Lạy Cha để thờ lạy Chúa trong sự Duy Nhất của Chúa và để nhận biết Chúa như khởi nguyên và cùng đích mọi sự.
Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, chúng con xin dâng lên Chúa 3 kinh Kính Mừng để cám ơn Chúa về tất cả những ơn Chúa đã ban cho Mẹ Maria cũng như những ơn Chúa đã ban cho chúng con nhờ lời cầu bầu của Mẹ.

1 kinh Lạy Cha, 3 kinh Kính Mừng, Sáng Danh

Cách dâng mỗi chục Kinh Mân Côi

A – Năm Mầu Nhiệm Vui Mừng

Chục thứ nhất:

* Ôi Chúa Giêsu, chúng con xin dâng Chúa chục kinh thứ nhất này để tôn kính việc Nhập Thể của Chúa; vì mầu nhiệm này và nhờ Thánh Mẫu Chúa cầu bầu, xin ban cho chúng con ơn khiêm nhượng thẳm sâu.

– 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Sáng Danh …

* Xin ơn Mầu Nhiệm Nhập Thể đổ xuống hồn con để làm cho nó sống thật khiêm nhượng.

Chục Thứ hai:

* Ôi Chúa Giêsu, chúng con xin dâng Chúa chục kinh thứ hai này để tôn kính việc Thăm Viếng chị họ Isave của Thánh Mẫu Chúa; vì mầu nhiệm này và nhờ Mẹ Maria cầu bầu, xin Chúa ban cho chúng con một Ðức Ái Trọn Hảo đối với tha nhân của chúng con.

– 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Sáng Danh …

* Xin ơn Mầu Nhiệm Thăm Viếng đổ xuống hồn con để làm cho nó sống thật bác ái.

Chục Thứ Ba:

* Ôi Con Trẻ Giêsu, chúng con dâng Chúa chục kinh thứ ba này để tôn kính việc Giáng Sinh Thánh Hảo của Chúa; vì mầu nhiệm này và nhờ Thánh Mẫu Chúa cầu bầu, xin ban cho chúng con thoát khỏi dính bén với những sự ở đời này, cho được lòng yêu thanh bần và yêu kẻ nghèo khổ.

– 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Sáng Danh …

* Xin ơn Mầu Nhiệm Giáng Sinh đổ xuống hồn con để làm cho con sống thật khó nghèo trong tinh thần.

Chục thứ bốn:

* Ôi Chúa Giêsu, Chúng con dâng Chúa chục kinh thứ bốn này để tôn kính việc Mẹ Maria Dâng Chúa trong đền thờ; vì mầu nhiệm này và nhờ Thánh Mẫu Chúa cầu bầu, xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan và ơn tinh sạch hồn xác.

– 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Sáng Danh …

* Xin ơn Mầu Nhiệm Thanh Tẩy đổ xuống hồn con để làm cho nó thật sự sống khôn ngoan và tinh sạch.

Chục thứ năm:

* Ôi Chúa Giêsu, chúng con dâng Chúa chục kinh thứ năm này để tôn kính việc Ðức Mẹ sau ba ngày lạc mất đã Tìm Thấy Chúa trong đền thánh đang ở giữa các nhà thông luật; vì mầu nhiệm này và nhờ Thánh Mẫu Chúa cầu bầu, xin ban cho chúng con ơn ăn năn trở lại và cải thiện đời sống, cũng như ơn ăn năn trở lại cho tất cả mọi tội nhân, mọi kẻ lạc đạo, mọi kẻ ly khai và mọi kẻ tôn thờ tà thần.

– 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Sáng Danh

* Xin ơn Mầu Nhiệm Tìm Ðược Con Trẻ Giêsu trong đền thờ đổ xuống hồn con để làm cho con thực sự ăn năn trở về cùng Chúa.

B – Năm Mầu Nhiệm Thương Khó

Chục thứ sáu:

* Ôi Chúa Giêsu, chúng con dâng Chúa chục kinh thứ sáu này để tôn kính cuộc Hấp Hối Tử Nạn của Chúa trong vườn cây dầu; vì mầu nhiệm này và nhờ Thánh Mẫu Chúa cầu bầu, xin ban cho chúng con ơn hết lòng đau đớn tội lỗi vì ơn biết vâng theo Thánh Ý Chúa cách trọn hảo.

– 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Sáng Danh …
* Xin ơn việc Chúa Hấp Hối Tử Nạn trong vườn cây dầu đổ xuống hồn con để làm cho con thật lòng thống hối và hoàn toàn vâng theo Ý Chúa.

Chục thứ bảy:

* Ôi Chúa Giêsu, chúng con dâng Chúa chục kinh thứ bảy này để tôn kính cuộc Tra Tấn Ðẫm Máu của Chúa; vì mầu nhiệm này và nhờ Thánh Mẫu Chúa cầu bầu, xin ban cho chúng con ơn biết hoàn toàn hãm dẹp giác quan của chúng con.

– 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Sáng Danh …
* Xin ơn việc Chúa bị Hành Hạ đổ xuống hồn con để làm cho con thực sự chết đi cho chính mình.

Chục thứ tám:

* Ôi Chúa Giêsu, chúng con dâng Chúa chục kinh thứ tám này để tôn kính việc Chúa chịu Ðội Mão Gai; vì mầu nhiệm này và nhờ Thánh Mẫu Chúa cầu bầu, xin ban cho chúng con biết hết sức khinh chê trần gian.

– 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Sáng Danh …

* Xin ơn Mầu Nhiệm Chúa chịu Ðội Mão Gai đổ xuống hồn con và làm cho con biết khinh chê thế gian.

Chục thứ chín:

* Ôi Chúa Giêsu, chúng con dâng Chúa mầu nhiệm thứ chín này để tôn kính việc Chúa Vác Thập Giá; vì mầu nhiệm này và nhờ Thánh Mẫu Chúa cầu bầu, xin ban cho chúng con hết sức nhẫn nại vác thập giá theo chân Chúa mọi ngày trong đời sống của mình.

-1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Sáng Danh …

* Xin ơn Mầu Nhiệm Chúa vác Thập Giá đổ xuống hồn con để làm cho con biết thật lòng nhẫn nại.

Chục thứ mười:

* Ôi Chúa Giêsu, chúng con dâng Chúa chục kinh thứ mười này để tôn kính việc Chúa bị Ðóng Ðanh trên núi Canvê; vì mầu nhiệm này và nhờ Thánh Mẫu Chúa cầu bầu, xin ban cho chúng con biết hết lòng sợ tội, biết yêu Thánh Giá và được ơn chết lành, ơn chết lành cho cả các người đang lâm cơn thử thách cuối cùng của cuộc đời họ.

– 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Sáng Danh …

* Xin ơn Mầu Nhiệm Nhiệm Tử Nạn và Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con, đổ xuống hồn con để làm cho con thực sự nên thánh.

C – Năm Mầu Nhiệm Vinh Hiển

Chục kinh mười một:

* Ôi Chúa Giêsu, chúng con dâng Chúa chục kinh mười một này để dâng kính việc Chúa Phục Sinh Khải Hoàn; vì mầu nhiệm này và nhờ Thánh Mẫu Chúa cầu bầu, xin ban cho chúng con một đức tin sống động.

– 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Sáng Danh …

* Xin ơn Phục Sinh dổ xuống hồn con để làm con thật lòng trung tín.

Chục kinh mười hai:

* Ôi Chúa Giêsu, chúng con dâng Chúa chục kinh mười hai này để tôn kính việc Chúa Thăng Thiên Vinh Hiển; vì mầu nhiệm này và nhờ Thánh Mẫu Chúa cầu bầu, xin ban cho chúng con một đức cậy vững mạnh và hết lòng mong đợi Nưới Trời.

– 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Sáng Danh …

* Xin ơn Mầu Nhiệm Thăng Thiên của Chúa đổ xuống hồn con để làm cho con sẵn sàng về quê trời.

Chục kinh mười ba:

* Ôi Thánh Linh, chúng con dâng Chúa chục kinh mười ba này để tôn kính Mầu Nhiệm Hiện Xuống; vì mầu nhiệm này và nhờ sự cầu bầu của Ðức Maria, Bạn Tình tín trung nhất của Chúa, xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan thiện hảo của Chúa để chúng con biết thực sự yêu mến và thực hiện Sự Thật của Chúa, cũng như để làm cho tất cả những người khác được thông phần với Sự Thật này.

– 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Sáng Danh …
* Xin ơn Hiện Xuống đổ xuống hồn con để làm cho con thực sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa Toàn Năng.

Chục kinh mười bốn:

* Ôi Chúa Giêsu, chúng con dâng Chúa chục kinh mười bốn này để tôn kính việc Ðầu Thai Vô Nhiễm Nguyên Tội và Mông Triệu về trời cả hồn lẫn xác của Ðức Thánh Mẫu Chúa; vì mầu nhiệm này và nhờ Mẹ cầu bầu, xin Chúa ban cho chúng con được ơn thành thực sùng kính Người, để chúng con sống chết một cách thánh thiện.

– 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Sáng Danh …

* Xin ơn Ðầu Thai Vô Nhiễm Nguyên Tội và Mông Triệu của Mẹ Maria đổ xuống hồn con để làm cho con thực tâm tôn sùng Mẹ.

Chục kinh mười lăm:

* Ôi Chúa Giêsu, chúng con dâng Chúa chục kinh mười lăm này để tôn kính việc Thánh Mẫu được Ðội Triều Thiên Vinh Quang trên Thiên Đàng; vì mầu nhiệm này và nhờ Người cầu bầu, xin Chúa ban cho chúng con ơn kiên trung và tăng tiến trên đường nhân đức cho tới giây phút lâm chung, sau đó được đội triều thiên đời đời đã sắm sẵn cho chúng con. Xin Chúa cũng ban những ơn này cho tất cả những người công chính và cho tất cả mọi qúi vị ân nhân của chúng con.

– 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, Sáng Danh …

* Chúng con nài xin Chúa, hỡi Chúa Giêsu dấu ái, vì 15 mầu nhiệm Sống, Chết và Khổ Nạn của Chúa, vì vinh danh Chúa và vì công nghiệp của Thánh Mẫu Chúa, hãy làm cho các tội nhân ăn năn hối cải, trợ giúp cho các kẻ đang sinh thì, giải cứu Các Ðẳng Linh Hồn cho khỏi luyện ngục, và ban cho chúng con tất cả các ơn của Chúa, để chúng con được sống chết cách tốt lành – đời sau cũng xin ban cho chúng con Ánh Sáng hiển vinh của Chúa để chúng con được chiêm ngưỡng Thánh Nhan Chúa và kính mến Chúa đời đời chẳng cùng.

Amen. Ước gì được như vậy. Chỉ một mình Thiên Chúa.

Thánh Montfort, tác giả của cách đọc Kinh Mân Côi này.

Phụ chú của người dịch bản Việt ngữ: ở đây thánh tác giả không đề cập đến lời nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con…” sau mỗi kinh Sáng Danh, là vì, vào thời ngài viết cuốn sách này, đầu thế kỷ 18, chưa có lời nguyện như vậy, lời nguyện mà, vào lần hiện ra thứ ba ở Fatima ngày 13/7/1917, Ðức Mẹ đã dạy cho 3 Thiếu nhi Fatima đọc thêm vào sau mỗi chục kinh để đặc biệt cầu cho các linh hồn tội nhân.

Còn việc lời nguyện này bắt đầu được hưởng ứng và trở thành phổ thông như hiện hành, từ lúc nào và như thế nào, thì không thấy có sử liệu nào đề cập đến, hay đã được đề cập đến mà người dịch không biết.