Tháng 10, Nói Về Sức Mạnh Của Kinh Mân Côi

Chúng ta có tháng 5 là tháng Hoa dành cho Đức Mẹ Maria, và có thêm tháng 10 cũng là tháng dành cho Mẹ. Duy nhất chỉ có Mẹ được Giáo Hội trọng kính cách đặc biệt bằng cách dâng cho Mẹ 2 tháng trong mỗi năm. Tháng Hoa đã trôi qua và bây giờ bắt đầu tháng 10 này, gọi là tháng Mân Côi. Sau đây là sức mạnh của kinh Mân Côi.