Tiểu Sử thánh Louis de Montfort

Thánh Louis de Montfort, bước trên 18.000 dặm (~ 28.960 km) khắp Châu Âu trong hành trình truyền giáo. Ngài được ĐGH Clemente XI bổ nhiệm làm Thừa Sai Tông Đồ